พระธรรมเทศนา การเจริญภาวนาให้ถูกวิธี

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธนานันโท แสดงธรรมโปรดสาธุชน ที่มาสวดมนต์ทำวัตรเช้า ในวันธรรมสวนะ ที่27 กค.2559 ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สัมผัสที่มากระทบเหมือนเข็มตาชั่ง อธิษฐานแปลว่าความตั้งใจ บางทีเราทำอะไรโดยที่ไม่ตั้งใจ ตั้งสัจจะคือตั้งใจนั่นเอง การตั้งสัจจะเพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง ช่วยให้เราเห็นความก้าวหน้า ทางจิตวิญญาณ ความก้าวหน้าในที่นี้หมายถึง จิตของเราเข้ามาสู่ศูนย์กลาง ของตัวเองมากขึ้น ที่มันแกว่งไปในอดีตบ้าง อนาคตบ้าง เมื่อมีการกระทบครั้งหนึ่งก็แกว่งทีหนึ่ง เมื่อมีความก้าวหน้าของการปฏิบัติเกิดขึ้น สัมผัสที่มากระทบเหมือนเข็มของตาชั่ง มันไม่กระดิกซ้ายขวาขึ้นลงยาวเกินไป กลับมาสู่ปัจจุบันได้เร็วขึ้น ปีนี้ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม จากการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหว พิจารณาเห็นว่าในอดีตการปฏิบัติของเรา ที่มีนักปฏิบัติผ่านมาแล้วผ่านไป บางคนปฏิบัติมาตั้งนาน แต่ก็มีการหลุดไปเยอะทีเดียว ก็เลยมาวิเคราะห์ดูเพราะเหตุใด เขาก็มีศรัทธาและความเพียร แต่ทำไมถึงหลุด หรือเปลี่ยนไปมากทีเดียว ก็มาลำดับคำสอนของหลวงพ่อเทียน ทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้าใหม่ ว่าเราขาดตกบกพร่องตรงไหน ทำให้ขบวนการฝึกปฏิบัติไม่ได้ผลเท่าที่ควร มาทบทวนใหม่ตั้งแต่ต้นเหตุว่า ความทุกข์และปัญหาทุกอย่าง เริ่มต้นที่อวิชชา พระพุทธเจ้าและหลวงพ่อเทียนต่างยืนยันว่า ถ้าทำตามหลักการอันนี้ ต้องมีพัฒนาการใน สามปี...