THAI    ENG
 
...ดูกายเคลื่อนไหว ดูใจนึกคิด ดูกายเห็นจิต ดูคิดเห็นธรรม ดูกรรมเห็นนิพพาน ดูอาการเห็นปรมัตถ์    ......ดูกายเคลื่อนไหว ดูใจนึกคิด ดูกายเห็นจิต ดูคิดเห็นธรรม ดูกรรมเห็นนิพพาน ดูอาการเห็นปรมัตถ์    ......ดูกายเคลื่อนไหว ดูใจนึกคิด ดูกายเห็นจิต ดูคิดเห็นธรรม ดูกรรมเห็นนิพพาน ดูอาการเห็นปรมัตถ์...
 
ธรรมบรรยาย พ.ศ.๒๕๕๐ ธรรมบรรยาย พ.ศ.๒๕๕๑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download เสียงธรรม
ธรรมบรรยาย ปี๒๕๕๐ ชุดที่ ๑
ธรรมบรรยาย ปี๒๕๕๑ ชุดที่ ๑
 D01.ฐานที่ตั้งทั้งสี่ของสติ
 D02.อารมณ์ของการปฏิบัติ
 D03.พัฒนาปัญญาญาณ
 D04.ทางลัดสู่นิพพาน
 D05.เข้าใจให้ถูกเสียก่อน
 D06.เจริญสติเพื่อยกระดับชีวิต
 D07.สติตัดความยึดมั่น
 D08.ชีวิตกับความอยาก
 D09.ชีวิตคือรูปกับนาม
 D10.ประวัติวัดถ้ำแสงเทียน
 D11.ความหมายที่แท้จริงของศีล ๘
 D12.อิทัปปัตยตา-ปฏิจสมุปบาท
 
 D01.การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 D02.ประโยชน์ของการเจริญสติ
 D03.สมมติสัจจะ-ปรมัตถ์สัจจะ
 D04.สติกับการเก็บอารมณ์
 D05.ความหมายของพุทธะ
 D06.ชีวิตคือขบวนการเกิดของทุกข์
 D07.สมมุติสู่วิมุติ
 D08.สอบอารมณ์
 D09.สติกับรูปนามของจริง
 D10.ตามแบบผู้รู้
 D11.กุญแจไขความลับชีวิต
 D12.ความมหัศจรรย์ของการยกมือ
 
สติมาพาพ้นทุกข์
โดย พระพุทธยานันทภิกขุ
สติช่วยชุบชีวิตใหม่
โดย สมภาร แท่นทองคำ
   1. บุพพนิมิตรแห่งสัมมาทิฐิ ณ วัดไตร
   2. พัฒนาสัมมาทิฐิ ณ วัดป่าโสมพนัส
   3. อานุภาพแห่งสติ ณ วัดแพร่แสงเทียน
   4. ความเป็นมาของการเคลื่อนไหว
   5. เดินทางผิดในทางถูก ที่วัดไตร
   6. แบ่งปันความเป็นศรีอริยะ
   7. สติเพื่อสมดุลย์ชีวิตที่แพร่ตอน 1
   8. สติเพื่อสมดุลย์ชีวิตที่แพร่ตอน 2
   9. สาเหตุของรูปโรค
 10. รุ่งอรุณแห่งปัญญาญาณ
 11. กรรมฐานคืองานสูงสุด วัดไตร
 12. โสมนัสธรรมนำสติ
13. ปฐมนิเทศวันบูรพาจารย์วัดไตร
14. ทำถูกทุกข์ก็หมด ที่วัดไตร
15. ทางถูกต้องเบากายเบาใจ
16. ให้สติวันบุญข้าวประดับดิน
17. เฝ้าดูโลกภายในที่วัดแพร่ฯ
18. สติคือชีวิต ภาษาอีสาน วัดไตร
19. สติคือชีวิต 2 วัดไตร
20. ตอบปัญหาพระที่แพร่
21. เจริญสติเพื่อความสบายที่วัดไตร
22. สติปัฏฐานภาคปฏิบัติจริงตอน1
23. สติภาคปฏิบัติตอน 2
24. สติภาคปฏิบัติตอน 3
 
 1 สติชุบชีวิตใหม่
 2 สติสัญชาตญาณพึ่งไม่ได้
 3 สติสัมปชัญญะคือสรณะสุดท้าย
 4 จิตใจเหมือนคลื่นกับน้ำ
 5 บุพพนิมิตรแห่งสัมมาทิฐิ ณ วัดไตร
 6 พัฒนาสัมมาทิฐิ ณ วัดป่าโสมพนัส
 7 อานุภาพแห่งสติ ณ วัดแพร่แสงเทียน
 8 ความเป็นมาของการเคลื่อนไหว
 9 เดินทางผิดในทางถูก ที่วัดไตร
 10 แบ่งปันความเป็นศรีอริยะ
 11 สติเพื่อสมดุลย์ชีวิตที่แพร่ตอน 1
 12 สติเพื่อสมดุลย์ชีวิตที่แพร่ตอน 2
13 สาเหตุของรูปโรค
14 รุ่งอรุณแห่งปัญญาญาณ
วิธีเพิ่ม-ลดขนาดไฟล์เสียงเพื่อเขียนลงแผ่นCD
 
HOME    VDO    AUDIO    PHOTOS     BOOKS
 direksaksith@yahoo.com - buddhayanando@hotmail.com